Algemene Verordening Gegevensbescherming per  25 mei 2018 in werking:


Incassobureau PW&O hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil Incassobureau PW&O heldere en transparante informatie geven over hoe Incassobureau PW&O omgaat met uw persoonsgegevens.

Incassobureau PW&O doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Incassobureau PW&O houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Incassobureau PW&O in ieder geval:

 • de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

 • de verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal benodigd zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • dat geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.

 

Als Incassobureau PW&O is zij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met Incassobureau PW&O wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Persoonsgegevens van u worden door Incassobureau PW&O verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden.

 • voor uitvoering van de doeleinden, met name incassowerkzaamheden, waarvoor de persoonsgegevens door cliënten zijn verstrekt.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht. Cliënten gaan een incassotraject met Incassobureau PW&O aan.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Incassobureau PW&O de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • BSN

 • werkgever of uitkeringsinstantie

 • bankrekening

 • kadaster informatie

 • Handelsregister informatie

 

Uw persoonsgegevens worden door Incassobureau PW&O opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is. Voor de administratie doeleinden is dit voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan Incassobureau PW&O geeft kan Incassobureau PW&O aan derde partijen (gerechtsdeurwaarders, bewindvoerders, advocaten, schuldhulp- verleners) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt Incassobureau PW&O gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;  

 • Mits noodzakelijk en met toestemming van de cliënten worden gegevens gedeeld met derde partijen.

 

Incassobureau PW&O geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee Incassobureau PW&O geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Incassobureau PW&O hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Incassobureau PW&O de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Incassobureau PW&O opvraagt. In een dergelijk geval zal Incassobureau PW&O medewerking verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan Incassobureau PW&O persoonsgegevens delen met derden indien u Incassobureau PW&O hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Incassobureau PW&O verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging:

Incassobureau PW&O heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Incassobureau PW&O bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Incassobureau PW&O van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • Incassobureau PW&O hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;

 • Incassobureau PW&O pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Incassobureau PW&O maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Incassobureau PW&O test en evalueert regelmatig haar maatregelen;

Incassobureau PW&O kan gemotiveerd besluiten om de persoonsgegevens niet te verstrekken, niet aan te passen, niet te verwijderen of niet te verwijderen om de rechten of vrijheden van anderen te beschermen.

Ook kan Incassobureau PW&O dit doen als dit nodig is voor de inning van civielrechtelijke vorderingen. De genoemde rechten kunnen schriftelijk of per e-mail worden uitgeoefend door een bericht aan Incassobureau PW&O te zenden.

Inzage van de persoonsgegevens:

U kunt Incassobureau PW&O vragen om aan te geven of van u persoonsgegevens worden verwerkt en wanneer dat het geval is, en/of welke persoonsgegevens dat zijn. Wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt, zal Incassobureau PW&O u een kopie verstrekken van deze persoonsgegevens. Dit zal gaan via een beveiligde verbinding, indien dit niet mogelijk is, verstrekt Incassobureau PW&O u een digitale kopie van de persoonsgegevens.

Aanpassen en verwijderen van persoonsgegevens:

U kunt Incassobureau PW&O vragen om onjuiste, onrechtmatig verwerkte en onvolledige persoonsgegeven aan te passen of te verwijderen. Ook kunt u dit doen t.a.v. persoonsgegevens, die niet langer bewaard mogen worden. U moet beschrijven welke persoonsgegevens aangepast of verwijderd moeten worden. Als u bewijsstukken heeft, moet u die meezenden.

Beperking van de verwerking van de persoonsgegevens:

U kunt vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • u meent dat de persoonsgegevens niet juist zijn

 • de verwerking is onrechtmatig en u wilt niet dat de gegevens verwijderd worden       en wilt in de plaats daarvan dat gebruik ervan beperkt wordt

 • Incassobureau PW&O heeft de gegevens niet meer nodig, maar u heeft deze nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en Incassobureau PW&O heeft nog niet gereageerd.

Intrekken toestemming tot verwerking van persoonsgegevens:

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan kunt u deze toestemming altijd intrekken. De verwerking vóór het intrekken van de toestemming, blijft dan wel rechtmatig.

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke Incassobureau PW&O ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Incassobureau PW&O of door één van haar verwerkers. Ook heeft u het recht om de door hen verstrekte gegevens door Incassobureau PW&O te laten overdragen aan derden of in opdracht van u direct aan een andere partij. Incassobureau PW&O kan u vragen om legitimatie voordat Incassobureau PW&O gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag Incassobureau PW&O persoonsgegevens van u verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:

Bij eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens verzoekt Incassobureau PW&O om direct met haar contact op te nemen. Komt Incassobureau PW&O er samen met u niet uit dan vindt zij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Meer gegevens inzake hoe u een klacht kunt indienen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bezoekadres : Bezuidenhoutseweg (alleen volgens afspraak) 30 2594 AV Den Haag Postadres : Postbus 93374 2509 AJ Den Haag

Telefoon : 0900 200 12 01 (gebruikelijke telefoonkosten)

Openingstijden : werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur

Vragen:

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Incassobureau PW&O op:

Postbus 15, 1462ZG Middenbeemster telefoon: 0299471955, email: info@pweo.nl