INCASSOVOORWAARDEN van Incassobureau P.W.E.O. te Middenbeemster
 
 
1. Onder incassowerkzaamheden worden hier verstaan de werkzaamheden welke dienen te worden verricht om betaling te verkrijgen van vorderingen, die de opdrachtgevers op hun schuldenaren pretenderen.
 
2. Tenzij bijzondere omstandigheden het terstond nemen daarvan noodzakelijk maken, geschiedt het nemen van rechtsmaatregelen niet dan, nadat de schuldenaar tenminste eenmaal schriftelijk aangemaand en tot betaling gesommeerd is. Indien binnen de daarin gestelde termijn geen betaling gevolgd of een afbetalingsregeling tot stand gekomen is, worden in overleg met de opdrachtgever rechtsmaatregelen genomen.
 
3. De incassowerkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 
3.1 Opdrachten tot inkasso en debiteurenbeheer worden door het inkassoburo onmiddellijk na ontvangst bevestigd aan de opdrachtgever.
 
3.2 De opdrachtgever is verplicht om ter uitvoering van de overeenkomst ons alle benodigde en/of wenselijke gegevens, alsmede de volledige medewerking te verschaffen indien en voorzover wij dit verlangen en/of aangeven. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle verstrekte gegevens waarvoor wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, ook al werden deze gegevens te goeder trouw verstrekt.
 
4. Het incassoburo heeft het recht het haar toekomende, overeenkomstig de bij dit reglement vastgestelde inkassotarief, ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen over het bedrag van de haar ter incasso gegeven vordering, indien de opdrachtgever buiten het incassoburo om met de schuldenaar een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso intrekt of het incassoburo ondanks ingebrekestelling zonder bericht laat.
 
5. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de schuldenaar of een derde aan de opdrachtgever gedane andere prestatie ter voldoening van de ter incasso uit handen gegeven vordering.
 
6. Onder geïncasseerde bedragen wordt mede verstaan rechtstreeks aan de opdrachtgever betaalde bedragen.
 
7. Aan de opdrachtgever zal door het incassoburo worden berekend, voor werkzaamheden terzake van incassowerkzaamheden, 15 % van het geïncasseerde bedrag, eventueel vermeerderd, dit ter beoordeling van het incassoburo, met administratiekosten tot ten hoogste 5 % van het geïncasseerde bedrag. Een en ander met doorberekening van de door haar voor haar opdrachtgevers uitgelegde verschotten.
 
7.1 In alle gevallen, waarin een vordering oninbaar blijkt, is de opdrachtgever aan het incassoburo verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een voor haar werkzaamheden naar redelijkheid en billijkheid te bepalen bedrag.
 
7.2 Voor werkzaamheden en/of kosten, die niet vallen binnen het kader van de normale incassowerkzaamheden (zoals het voeren van onderhandelingen, het geven van adviezen, het voeren van een procedure, het verlenen van rechtskundige bijstand enz.) is de opdrachtgever aan het incassoburo verschuldigd de door deze gemaakte verschotten en een naar billijkheid vast te stellen honorarium.
 
8. Het incassoburo is gerechtigd te vorderen, dat de opdrachtgever een door het incassoburo te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten en/of verschotten, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht zal worden verrekend.
 
9. De hierboven bedoelde honoraria zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 
10. Voldoening van al hetgeen aan het incassoburo verschuldigd is, dient te geschieden binnen een maand nadat het incassoburo haar declaratie aan haar opdrachtgever heeft toegezonden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1 % per maand vanaf de vervaldatum.
Bij niet/tijdige of uitblijvende betaling komen alle kosten, veroorzaakt door buitengerechtelijke incassokosten op de voet van het hierboven bepaalde onder 7.1 en 7.2 en/of rechtsmaatregelen voor rekening van de nalatige opdrachtgever.
 
11. Klachten, respectievelijke reklames inzake de door het incassoburo verrichte werkzaamheden dienen binnen 8 dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn van de aard en de grond der klant(en), rechtstreeks en schriftelijk in ons bezit te zijn.
De opdrachtgever is gehouden de klacht nauwkeurig te omschrijven c.q. te specificeren.
 
11.1 Na het verstrijken van de termijn, genoemd in artikel 11, wordt de opdrachtgever geacht de factuur en/of werkzaamheden te hebben goedgekeurd. Alsdan kan het incassoburo niet meer worden verplicht reclames in behandeling te nemen.
 
11.2 Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichting jegens het incassoburo.
 
12. Het staat het incassoburo vrij om een opeisbare vordering, ten aanzien waarvan de opdrachtgever niet heeft gereclameerd voor te leggen aan de gewone rechter.
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
 
Klik  www.pweo.nl om de voorwaarden te downlooaden